Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten
shop.fcgroningen.nl/ FC Groningen B.V.
Boumaboulevard 41, 9723 ZS Groningen, Postbus 1399, 9701 BJ Groningen

Telefoon: 050-5878787
E-mail: fcgroningenfanshop@fcgroningen.nl

KvK nummer: 04055375
BTW#: NL 814631782 B.01

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. zijn bij uitsluiting van eventuele voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing.

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventueel nadere overeenkomsten ten behoeve van shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. worden bedongen, worden bedongen ten behoeve van door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. zijn vrijblijvend. shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Reeds geplaatste orders zullen tegen de oude prijs worden uitgevoerd.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. dit mee binnen 10 werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Indien een prijs abusievelijk foutief op de site van shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. is vermeld en dit door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. aan de klant schriftelijk is medegedeeld, heeft de klant het recht de bestelling te annuleren of de bestelling tegen de juiste prijs te laten uitvoeren. Zie tevens Artikel 11.

Artikel 4. Product
4.1 De door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. geleverde producten zijn volledig.

Artikel 5. Levering
5.1 shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. hanteert een maximum levertermijn van 30 dagen. Bij overschrijding hiervan, stelt shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. de klant per email op de hoogte. De klant kan vervolgens kiezen voor 2 opties. Ofwel de klant gaat akkoord met de overschrijding van de maximum levertermijn van 30 dagen, ofwel de klant kan de koop onmiddellijk ongedaan maken waarna het betaalde bedrag binnen 7 dagen op de rekening van de klant wordt teruggestort.

5.2 De levering van de producten geschiedt als het in de macht van de consument is gekomen (de betaling is ontvangen).

5.3 De verzendkosten zullen worden afgerekend tegen het dan geldende tarief. Dit tarief is op de internetsite van shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. vermeld en wordt tevens tijdens het orderproces vermeld.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie
7.1 De termijnen en voorwaarden zijn altijd gelijk aan die, welke de fabrikant van het betreffende product hanteert. Melding van een eventuele garantieclaim kan via fanshop@fcgroningen.nl of via telefoonnummer 050 587 87 87 . Voor deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

7.2 Elke klacht/garantieclaim zal binnen 30 dagen afgehandeld worden. Bij overschrijding hiervan stelt Mocht dit, van onze kant, niet lukken dan zal shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. de consument per email op de hoogte stellen van de vertragingsduur.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen twee (2) maanden na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. De koper is eveneens verplicht om de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en hij dient de daarbij gebleken gebreken onmiddellijk te melden aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V.

8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V.. te retourneren. shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. brengt geen retourkosten in rekening. Het reeds door u betaalde bedrag zal binnen 10 dagen op uw bank - of girorekening worden teruggestort.

8.4 Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat, nadat het product is besteld, de consument alsnog besluit de koop even uit te stellen. In dat geval kan de order uiteraard worden geannuleerd. Hieraan zijn geen kosten verbonden. De annulering dient per email te worden gedaan.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V., dan wel tussen shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V., is shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Disclaimer
11.1 Hoewel bij het gereedmaken van de site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd is of niet meer juist is. shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de website.

Artikel 12. Diversen
12.1 Indien u aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.

12.2 Wanneer door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

12.3 Indien een (1) of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

12.4 shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Geschillen
1. Op overeenkomsten tussen shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Geschillen tussen de consument en shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. te leveren of geleverde goederen en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de consument als door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Thuiswinkel of een gelijkwaardige Geschillencommissie, hetgeen onverlet laat het recht van de consument om het geschil voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechter.

3. Een geschil wordt door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. heeft voorgelegd.

4. Uiterlijk drie maanden nadat de klacht aan shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. is voorgelegd, dient het geschil schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig te worden gemaakt.

5. Wanneer de consument een geschil wil voorleggen aan de Geschillencommissie, is shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. aan deze keuze gebonden. Wanneer shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. dat wil doen, zal de consument binnen vijf weken na een daartoe door shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. schriftelijk gedaan verzoek, schriftelijk dienen uit te spreken of hij zulks ook wenst, dan wel het geschil wil laten behandelen door de daartoe bevoegde rechter. Verneemt shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. de keuze van de consument niet binnen de termijn van vijf weken, dan is shop.fcgroningen.nl / FC Groningen B.V. gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

6. De Geschillencommissie doet uitspraak onder de voorwaarden zoals deze zijn vastgesteld in het reglement van de Geschillencommissie. De beslissingen van de Geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies.