string(17) "WP Rocket/Preload"

Skybox.

Algemene voorwaarden gebruik skybox

Algemene voorwaarden gebruik skybox
november 2022

In deze voorwaarden hebben de hierna met een hoofdletter aangeduide woorden de daar achter vermelde betekenis:

FC Groningen: FC Groningen B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Boumaboulevard 41 te Groningen.
Stadion: het voetbalstadion waarin het eerste elftal van FC Groningen haar thuiswedstrijden speelt, het Euroborg stadion.
Sponsor: iedere (rechts)persoon die met FC Groningen een sponsorovereenkomst, welke (mede) het gebruik van  een skybox in het Stadion omvat.
Skybox: de skybox(en) in het Stadion, die Sponsor ingevolge de sponsorovereenkomst in gebruik heeft gekregen.
Thuiswedstrijden: de in het Stadion gehouden thuiswedstrijden van FC Groningen met uitzondering van wedstrijden in de Europese Bekertoernooien.
Evenementen: de in het Stadion gehouden culturele- en sportevenementen, waaronder begrepen de thuiswedstrijden van FC Groningen in Europese bekertoernooien.

Artikel 1
Gebruik van de Skybox

1. De Skybox staat aan Sponsor ter beschikking (i) tijdens Thuiswedstrijden en (ii) uitsluitend om te worden gebruikt als vergader- en/of kantoorruimte op werkdagen van 08.00 uur  tot 18.00 uur.  
Indien Sponsor buiten deze tijden gebruik wil maken van de Skybox dient Sponsor daarvoor toestemming aan FC Groningen te vragen, die aan deze toestemming redelijke voorwaarden kan verbinden, waaronder het vergoeden van in dit verband door haar te maken kosten (zoals bijvoorbeeld kosten gebruik receptie, beveiliging en schoonmaak). 
FC Groningen behoudt zich het recht voor om in de eerste zin achter (ii) vermelde tijden om organisatorische redenen binnen redelijke grenzen aan te passen, in welk geval het bepaalde in artikel 7 niet van toepassing is.
 
2. Het gebruik van de Skybox tijdens Thuiswedstrijden kan alleen plaatsvinden indien en voor zover Sponsor beschikt over geldige tickets voor in de Skybox aanwezige zitplaatsen, voor Sponsor en voor de door haar uitgenodigde personen. Op deze tickets zijn de Standaardvoorwaarden van de KNVB van toepassing, thans te vinden op knvb.nl/standaardvoorwaarden. Sponsor attendeert haar genodigden op de toepasselijkheid van deze voorwaarden. 
 
3. Tickets voor een Thuiswedstrijd zijn geldig voor het bezoek aan de Skybox in de periode van twee (2) uren voor de aanvang van de Thuiswedstrijd tot drie (3) uren na het einde van de Thuiswedstrijd.
 
4. Tijdens Thuiswedstrijden is Sponsor slechts gerechtigd de Skybox te gebruiken als ruimte voor het ontvangen van (zaken)relaties van Sponsor.
 
5. In de sponsorovereenkomst is bepaald het aantal tickets en het aantal parkeerkaarten welke voor de Thuiswedstrijden gratis aan Sponsor ter beschikking staan.
 
6. Sponsor is gerechtigd om de toegangskaarten voor Thuiswedstrijden onder door Sponsor te bepalen voorwaarden aan derden ter beschikking te stellen. Doorverkoop van toegangskaarten  aan derden is nadrukkelijk niet toegestaan.
 
7. Voor Evenementen zal FC Groningen Sponsor als eerste in de gelegenheid stellen tickets te kopen, tenzij rechten van derden (zoals artiesten, organisatiebureaus, KNVB, UEFA, FIFA, Euroborg NV) haar dit onmogelijk maken.  

Artikel 2

Catering, schoonmaak, verzekering

1. FC Groningen verzorgt tijdens de Thuiswedstrijden voor haar rekening een ‘basispakket’ aan catering, bestaande uit koffie, thee, koek en diverse (borrel)hapjes. De overige catering dient door Sponsor op haar kosten exclusief te worden afgenomen van FC Groningen of  (een) door haar aangewezen derde(n).
 
2. De in de sponsorovereenkomst genoemde vergoeding is inclusief de kosten van schoonmaak van de vloeren  na Thuiswedstrijden en de gebruikskosten van nutsvoorzieningen (gas, water, elektra).
 
3. FC Groningen heeft mede ten behoeve van Sponsor een inboedelverzekering afgesloten voor alle in het Stadion gelegen skyboxen, ingevolge waarvan de inboedel in de Skybox is verzekerd op basis van € 1.000,- per m2. De premie is voor rekening van FC Groningen. Op verzoek van Sponsor verstrekt FC Groningen een kopie van de polisvoorwaarden aan Sponsor. 

Artikel 3

Business Club faciliteiten

1. Gedurende de looptijd van de sponsorovereenkomst is Sponsor lid van de Captains Club en Hattricks Club van FC Groningen. Sponsor ontvangt voor alle activiteiten van de Captains Club een uitnodiging voor twee personen. De uitnodiging zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Extra lidmaatschap kost € 500,- per persoon.[EW2] 

2. De tickets voor de Skybox geven tijdens Thuiswedstrijden recht tot alle andere sponsorruimten van FC Groningen in het Stadion.

Artikel 4

Verplichtingen van de Gebruiker

1. Sponsor dient de Skybox gedurende de duur van de sponsorovereenkomst behoorlijk en zelf te gebruiken, uitsluitend overeenkomstig de in artikel 1 leden 1 en 4  van deze voorwaarden aangegeven bestemming. Indien de Skybox wordt gebruikt op een wijze waarvoor het niet bestemd is, heeft FC Groningen het recht het gebruik van de Skybox door Sponsor met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de verplichtingen die voor Sponsor uit de sponsorovereenkomst voortvloeien.
 
2. Het aantal personen dat (direct) voor, tijdens of na een Thuiswedstrijd in de skybox gelijktijdig aanwezig mag zijn, is gemaximeerd tot het aantal tickets (zitplaatsen) en hospitality- en invitatiekaarten waarover de Sponsor ingevolge de sponsorovereenkomst beschikt.
FC Groningen behoudt zich nadrukkelijke het recht voor om – indien zij daartoe van overheidswege of vanwege veiligheidsredenen genoodzaakt is –  wijzigingen aan te brengen in het maximaal aantal personen dat toegang heeft tot een skybox. Daarbij zal altijd minimaal het aantal personen, gelijk aan het aantal zitplaatsen (tickets) in de Skybox, toegang tot de Skybox houden.
 
3. Tijdens Thuiswedstrijden hebben uitsluitend die personen toegang tot de skybox die in het bezit zijn van een geldig ticket. FC Groningen behoudt zich het recht voor om tijdens Thuiswedstrijden de aanwezigen in de Skybox al dan niet steekproefsgewijs te controleren op het bezit van een geldig ticket en heeft daartoe vrijelijk toegang tot de Skybox.
 
4. Sponsor mag bij het gebruik van de Skybox geen hinder of overlast (zoals bijvoorbeeld misbruik van alcohol of verdovende middelen en/of geluidsoverlast) veroorzaken en Sponsor zal er voor zorg dragen dat vanwege hem aanwezige derden dit evenmin doen. Ingeval van dergelijke hinder is FC Groningen gerechtigd het gebruik van de Skybox voor een door haar in redelijkheid te bepalen tijd te verbieden.  Per 1 juli 2020 geldt in het gehele Stadion een rookverbod. De Sponsor zal zich aan de naleving van de rookverbod houden en bevorderen dat anderen in de Skybox dat ook doen.
 
5. Het staat Sponsor niet vrij de rechten op het gebruik van de Skybox aan derden over te dragen. 
 
6. Sponsor en de genodigden van Sponsor dienen zich in de parkeergarage onder het Stadion en op het parkeerterrein in de nabijheid van het Stadion te houden aan de aanwijzingen van de aldaar werkzame stewards. Sponsor is gehouden om haar genodigden overeenkomstig te instrueren. 

Artikel 5

Aanvaarding, inrichting en oplevering van de Skybox

1. Bij aanvang van de Skyboxovereenkomst wordt de Skybox aan Sponsor ter beschikking gesteld in de staat waarin de Skybox zich bevindt. 
 
2. Het inrichten en het wijzigen van de inrichting van de Skybox zijn voor rekening van Sponsor, doch kan alleen geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Groningen. Sponsor is verplicht de inrichtingswerkzaamheden uit te (laten) voeren op de door FC Groningen aangegeven tijdstippen. Sponsor is aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van door haar uitgevoerde of opgedragen werkzaamheden in of aan de Skybox.  
 
3. Indien de inrichtingswerkzaamheden zich verder uitstrekken dan het aankleden van de Skybox en/of het plaatsen van losse inventaris, waardoor ingrepen noodzakelijk zijn die van invloed kunnen zijn op de constructie van de Skybox of de daarin of daaraan installaties,  dienen deze werkzaamheden voor rekening van Sponsor te worden uitgevoerd door (een door) FC Groningen aan te wijzen aannemer c.q. installateur.
 
4. Sponsor is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FC Groningen niet gerechtigd reclame-uitingen zichtbaar voor derden, in welke vorm dan ook, tegen of aan de skybox, inclusief het balkon en de pui, aan te (laten) brengen.
 
5. Onderhoud en reparaties in verband met het gebruik van de inrichting van de Skybox zijn voor rekening van Sponsor.
 
6. Sponsor is verplicht bij het einde van de sponsorovereenkomst de Skybox op haar kosten aan FC Groningen op te leveren in de staat waarin het zich bij aanvang van de sponsorovereenkomst bevond. 

Artikel 6

Aansprakelijkheid

1. FC Groningen is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan de persoon of zaken van Sponsor of van door Sponsor uitgenodigde derden – en Sponsor vrijwaart FC Groningen voor aanspraken van derden ter zake – door (de gevolgen van) zichtbare en onzichtbare gebreken aan of in de Skybox of het Stadion, of door (de gevolgen van) weersomstandigheden, van stagnatie in de bereikbaarheid van de Skybox, van stagnatie in de voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, ventilatie of luchtbehandeling, van storing van de installaties en apparatuur, van in- en uitstroming van gassen en vloeistoffen, van brand, ontploffing en andere voorvallen, van stoornis in het gebruikersgenot en/of stoornis of tekortkomingen in de leveringen en diensten, alles behoudens in geval van schade als gevolg van grove schuld of ernstige nalatigheid van FC Groningen.
 
2. Het bezoek aan de Thuiswedstrijden door Sponsor en de genodigden van Sponsor geschiedt op eigen risico van de betreffende personen.
 
3. Het gebruik van de parkeergarage onder het Stadion en de parkeerplaats nabij het Stadion door de Sponsor en de genodigden van Sponsor  geschiedt eveneens op eigen risico. FC Groningen is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat ten gevolge van (eenzijdige) aanrijdingen, vernielingen of anderszins.  

Artikel 7

Wijziging voorwaarden

FC Groningen heeft het recht deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking met ingang van de eerstvolgende vervaldatum van de ingevolge de sponsorovereenkomst te betalen vergoeding. Sponsor heeft, ook indien in zijn sponsorovereenkomst de bepaling is opgenomen dat zijn sponsorovereenkomst automatisch is verlengd, het recht om na de schriftelijke mededeling dat deze voorwaarden zijn gewijzigd zijn sponsorovereenkomst per de eerste vervaldatum op te zeggen, zonder dat Sponsor enige vergoeding of kosten verschuldigd zal zijn.