string(17) "WP Rocket/Preload"

Privacyverklaring.

INLEIDING
Deze website, www.fcgroningen.nl, wordt onderhouden door FC Groningen B.V.. In dit privacy statement wordt uitgelegd hoe FC GRONINGEN omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van de website. In het privacy statement wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens worden gebruikt en aan welke categorieën van ontvangers de persoonsgegevens worden verstrekt.

INFORMATIE OVER FC GRONINGEN
FC GRONINGEN is gevestigd te Groningen en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 04055375 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over het privacy statement is FC GRONINGEN bereikbaar op telefoonnummer 050-587 87 87. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@FCGRONINGEN.nl.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
FC GRONINGEN verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen;

Producten/diensten
Het is mogelijk om via de website, producten of diensten van FC GRONINGEN aan te schaffen. Voor meer informatie over deze producten en dienstverlening wordt verwezen naar de bijbehorende informatiepagina’s op de website van FC GRONINGEN. Indien u een product of dienst afneemt, worden daarbij persoonsgegevens verwerkt. Het verwerken van deze persoonsgegevens is nodig om de bestelling te kunnen verwerken. De hiermee gepaard gaande verwerkingen zijn toegestaan omdat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de met u te sluiten overeenkomst. Daarnaast worden uw persoonsgegevens opgeslagen zodat FC GRONINGEN kan voldoen aan de administratieplicht. Deze verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van
FC GRONINGEN. Het belang van FC GRONINGEN bestaat uit het kunnen voldoen aan de op haar rustende administratieplicht. De persoonsgegevens worden 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst verwijderd.

Nieuwsbrief
Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen, kansspelen en/of evenementen, waarbij het mogelijk is dat FC GRONINGEN een specifiek op de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.
Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard zolang u de betreffende nieuwsbrieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link waarmee u zichzelf kunt afmelden voor de nieuwsbrief. Uiterlijk 14 dagen na afmelding worden uw persoonsgegevens verwijderd. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij die voor ons het systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt.

Derden
FC GRONINGEN kan uw persoonsgegevens doorgeven aan de divisie waar FC GRONINGEN aan gelieerd is (zijnde de zogeheten Coöperatie Eerste Divisie, Eredivisie CV en/of Eredivisie Media & Marketing CV) en/of clubpartners en/of officiële divisiesponsors en -partners (zie: keukenkampioendivisie.nl/partners/ en eredivisie.nl). Dit is toegestaan, als u daar voorafgaand aan het invullen van het contactformulier aparte toestemming voor gegeven hebt (door het aanklikken van het bijbehorende toestemmingsvakje(s) of door het aanklikken van de akkoordverklaring met voorwaarden). Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen op basis van toestemming vóór de intrekking daarvan). Deze persoonsgegevens worden maximaal 60 maanden door de gelieerde divisie, Officiële Partners en/of Partners bewaard.

Met uw voorafgaande toestemming (voor zover wettelijk vereist) kunnen wij:
– u via e-mail, SMS, chat, social media en telefonisch aanbiedingen, promoties en andere commerciële communicatie met betrekking tot diensten of producten van en gedaan door de gelieerde divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren versturen. Onder deze communicatie kunnen ook co-branded diensten vallen, zoals prijsvragen of andere promoties, die door de gelieerde divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren worden gedaan en door hen worden georganiseerd;
– u commerciële communicatie die is gebaseerd op uw persoonlijke interesses en behoeftes sturen via e-mail, SMS, chat, sociale media en per telefoon;
– uw persoonlijke gegevens delen met de gelieerde divisie, Officiële Partners en/of Sponsoren teneinde de commerciële communicatie zoals hierboven genoemd mogelijk te maken.

In overleg met FC Groningen kan een Partner content, bijvoorbeeld in de vorm van een post, plaatsen op een Social Mediakanaal in beheer van FC Groningen. Partner krijgt hierbij inzicht in persoonsgegevens zoals gebruikersnaam en inhoud reacties op de post. Om gebruik van de persoonsgegevens voor andere doeleinden dan het beheren van de post te voorkomen, heeft FC Groningen hierover afspraken gemaakt met Partners. Op deze manier beschermen wij jouw persoonsgegevens.

COOKIES
De FC GRONINGEN maakt op de website gebruik van zogeheten tracking cookies. Deze cookies worden gebruikt om een profiel over u op te bouwen. Met het over u opgebouwde profiel worden de voor u meest relevante advertenties geselecteerd. Deze advertenties worden op de website aan u getoond. Wij maken gebruik van zowel functionele, analytische als marketing cookies om zo een optimaal werkende website te bieden die wij steeds weer kunnen verbeteren op basis van het bezoekersgebruik. De marketing cookies zijn bedoeld om een zo gericht mogelijk aanbod te kunnen tonen aan de bezoekers. De cookies verzamelen de volgende informatie: bezoek pagina’s website, inlogtijd, IP-adres. Eén van deze marketing cookies is Xandr (anj, icu, sess, uuid2, uuid3) welke geplaatst wordt om de waarde van diverse advertentiecampagnes te bepalen en om via een centrale server aanbiedingen te plaatsen op de website. Hierdoor worden persoonsgegevens verwerkt. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk omdat u daar toestemming voor gegeven hebt. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van vóór het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden bewaard tot het moment dat u uw toestemming intrekt of tot 60 maanden nadat de persoonsgegevens zijn verzameld.

BEWAARTERMIJN
In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria FC GRONINGEN hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart FC GRONINGEN de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

VERWERKERS ANDERE DERDEN
Persoonsgegevens kunnen in opdracht van FC GRONINGEN worden verwerkt door zogenoemde verwerkers en sub-verwerkers. De verwerkers en sub-verwerkers handelen onder verantwoordelijkheid van FC GRONINGEN en mogen geen eigen verwerkingen uitvoeren op de persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, met uitzondering van de partijen zoals beschreven in dit privacy statement. Uw persoonsgegevens worden ook aan andere partijen verstrekt als wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.


UW PRIVACY RECHTEN
Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG“) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om FC GRONINGEN te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om FC GRONINGEN te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG). Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is één of meer van deze rechten uit te oefenen.

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hierboven genoemde contactmogelijkheden.
Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

MINDERJARIG
Indien u jonger bent dan 16 jaar, dient een van uw ouders dan wel uw wettelijke voogd, toestemming te geven voor het verwerken van de persoonsgegevens als uiteengezet in dit privacy statement.

WIJZIGINGEN
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Vragen/contact
Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief of e-mail aan ons kenbaar maken. Ook voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop FC Groningen uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met FC Groningen via het onderstaande adres danwel via het e-mailadres internet@fcgroningen.nl.

FC Groningen
Postbus 1399
9701 BJ Groningen