string(17) "WP Rocket/Preload"

Algemene Voorwaarden Kaartenmarkt.

FC Groningen biedt seizoenkaarthouders de mogelijkheid aan om hun plaats ter beschikking te stellen aan andere FC Groningen supporters via de Kaartenmarkt. Deze ticketverkoop module is volledig geïntegreerd in de officiële Ticketshop van FC Groningen, waarbij FC Groningen de vrijgegeven plaats aan een andere supporter zal proberen door te verkopen. Hierbij gelden een aantal voorwaarden, welke in deze gebruiksovereenkomst zijn beschreven.

Definities:
• Kaartenmarkt: de doorverkoop van seizoenkaarten door seizoenkaarthouders aan derden;
• FC Groningen Kaartenmarkt: de online omgeving waar seizoenkaarthouders hun Plaats ter beschikking kunnen stellen en waar potentiële kopers deze kunnen kopen;
• Wedstrijd: de specifieke wedstrijd waarvoor de Plaats beschikbaar gesteld is/wordt;
• Verkoper seizoenkaart: de supporter met een betaalde seizoenkaart van FC Groningen wiens seizoenkaartplaats FC Groningen voor een wedstrijd ter beschikking kan stellen/heeft gesteld aan de Club voor doorverkoop;
• Verkoper: de Verkoper van een geldige seizoenkaart voor het betreffende, lopende voetbalseizoen;
• Plaats: de toegangskaart met betrekking tot een specifieke stoel dan wel het specifieke vak waarvoor de seizoenkaarthouder een seizoenkaart heeft en waarop de terbeschikkingstelling van toepassing is;
• Aanbieden: het beschikbaar stellen van een Plaats voor een Wedstrijd door de seizoenkaarthouder op de FC Groningen Ticketshop/Kaartenmarkt;
• Intrekken: het door de Verkoper annuleren van diens reeds aangeboden (en nog niet verkochte) Plaats tijdens een Wedstrijd;
• Koper: de koper van de opnieuw in de verkoop gebrachte Plaats;
• Verkoop: het doorverkopen van de aangeboden Plaats;
• Verkoopprijs: de oorspronkelijke kaartprijs die de Verkoper voor de Plaats betaalt/betaalde;
• Transacties: de verbintenissen die door de verkoop op de FC Groningen Kaartenmarkt tot stand zijn gekomen enerzijds tussen de Verkoper en FC Groningen en anderzijds tussen FC Groningen en de Koper;
• Vergoeding: de deelbetaling van de Verkoopprijs aan de Verkoper na een succesvolle doorverkoop. De hoogte van de uitbetaalde Vergoeding bedraagt 1/17e deel van de seizoenkaartprijs, betaald door de Verkoper ten tijde van aanschaf van de Plaats.

Proces
De Verkoper geeft de Plaats voor een geselecteerde Wedstrijd terug aan FC Groningen. FC Groningen brengt de door Verkoper vrijgegeven Plaats in de verkoop, tegen een door FC Groningen bepaald tarief. Dit tarief staat gelijk aan de prijs voor een losse wedstrijdkaart voor de betreffende wedstrijd. Bij een succesvolle Verkoop wordt de Verkoper daarover geïnformeerd en wordt de Plaats van de verkoper geblokkeerd voor de betreffende Wedstrijd, waarvoor laatstgenoemde de Vergoeding ontvangt. Ook geeft FC Groningen een nieuw toegangsbewijs (met nieuwe barcode) uit aan de Koper.

Uitgeslotenen
Het is personen aan wie een (lokaal of landelijk) stadionverbod is opgelegd, niet toegestaan om gebruik te maken van FC Groningen Kaartenmarkt. Zij zijn van deelname uitgesloten. Betaalde gelden worden in dit geval niet geretourneerd aan de Koper, gezien Verkoper in dit geval zijn/haar Plaats rechtmatig heeft verkocht en FC Groningen hier een vergoeding voor uit dient te keren.

Verbintenis
De Transacties die tot stand komen op de FC Groningen Kaartenmarkt, zijn louter die tussen Verkoper en FC Groningen en tussen de Koper en FC Groningen. Bij een geslaagde verkoop is er dus geen sprake van een verbintenis tussen Verkoper en Koper. Daarmee is de Verkoper dus niet verantwoordelijk voor de gedragingen van de Koper.

Het beschikbaar stellen van de Plaats door de Verkoper wordt aangemerkt als een verkoop van de Plaats aan FC Groningen tegen de Verkoopprijs onder de voorwaarde van doorverkoop van de Plaats aan de Koper. De rechtsverhouding tussen FC Groningen en de Verkoper of tussen FC Groningen en de Koper is geen bemiddelingsovereenkomst.

Bij het aanbieden en het kopen op de FC Groningen Kaartenmarkt, zijn zowel de KNVB Standaardvoorwaarden als de Huisregels van FC Groningen van toepassing, te raadplegen via de website van FC Groningen (https://www.fcgroningen.nl/algemene-voorwaarden/). Een Transactie kan louter plaatsvinden indien de voor FC Groningen toepasselijke wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzetten.

Aanbieden van een Plaats

Alleen door de FC Groningen aangewezen seizoenkaarthouders* kunnen hun Plaats aanbieden op de FC Groningen Kaartenmarkt. Te allen tijde dient de seizoenkaart volledig betaald te zijn. Aan het aanbieden van een Plaats zijn voor de seizoenkaarthouder, buiten de afdracht/handelingspercentage dat FC Groningen inhoudt voor gebruik van de module, geen directe kosten verbonden.

* Niet alle seizoenkaarthouders (bijvoorbeeld uitgegeven relatie seizoenkaarten, gratis seizoenkaarten en/of medewerkers van FC Groningen) komen in aanmerking voor deelname aan de FC Groningen Kaartenmarkt. Daarnaast komen niet alle vakken in aanmerking (zakelijke vakken zijn uitgesloten, evenals bijvoorbeeld mindervalideplaatsen).

* Een seizoenkaartplaats kan alleen op de FC Groningen Kaartenmarkt te koop aangeboden worden voor wedstrijden die zijn inbegrepen in de seizoenkaart en zolang de reglementen van de KNVB of andere van toepassing zijnde wet- en regelgeving dit toestaat.

Tenzij FC Groningen anders bepaalt, wordt een wedstrijd op de FC Groningen Kaartenmarkt ‘vrijgegeven’ op hetzelfde moment als waarop de reguliere kaartverkoop voor de Wedstrijd van start gaat. FC Groningen behoudt zich het recht voor om (bijvoorbeeld uit veiligheidsoverwegingen) bepaalde wedstrijden uit te sluiten van doorverkoop via FC Groningen Kaartenmarkt. De Verkoper die zijn/haar Plaats aanbiedt, kan dit aanbod tot het moment dat de Plaats door FC Groningen is doorverkocht, op ieder moment intrekken. Bij een succesvolle verkoop ontvangt de Verkoper per e-mail bericht. Het intrekken is, tenzij anders aangegeven, mogelijk tot 3 uur voorafgaand aan de Wedstrijd. Wanneer de Plaats op dat moment (nog) niet is doorverkocht, kan de Verkoper zijn/haar Plaats zelf alsnog gebruiken of deze, indien gewenst, binnen de privésfeer overdragen aan een derde (zie KNVB Standaardvoorwaarden en de seizoenkaartvoorwaarden van FC Groningen).

Zolang de Plaats (nog) niet is doorverkocht kan de FC Groningen zonder opgaaf van redenen een Plaats van de FC Groningen Kaartenmarkt verwijderen. Ook in dat geval kan de Verkoper zijn/haar Plaats zelf alsnog gebruiken of deze, indien gewenst, binnen de privésfeer overdragen aan een derde (zie KNVB Standaardvoorwaarden en de seizoenkaartvoorwaarden van FC Groningen).

Vergoeding
FC Groningen bepaalt de Verkoopprijs. De Verkoopprijs wordt vooraf bepaald en zal doorgaans gelijk zijn als de prijs voor een vergelijkbare plaats in de reguliere verkoop voor dezelfde wedstrijd. FC Groningen behoudt zich het recht voor om eventuele additionele servicekosten van de Kaartenmarktmodule door te rekenen aan de gebruikers van de module, om deze service aan te kunnen bieden aan Verkoper. Dit wordt van tevoren bekend gemaakt.

Bij een succesvolle Verkoop wordt de Vergoeding door FC Groningen uitgekeerd aan de Verkoper. De Vergoeding bedraagt 1/17e van de seizoenkaartprijs betaald door de Verkoper.
De Vergoeding geldt als compensatie voor de Verkoper voor het missen van een wedstrijd waarvoor reeds is betaald. De FC Groningen Kaartenmarkt heeft nadrukkelijk niet als doel het faciliteren van een omgeving waarin een Verkoper een financieel gewin kan behalen en biedt de module aan om seizoenkaarthouders (deels) te compenseren bij het missen van een Wedstrijd. Daarnaast streeft FC Groningen naar een maximale sfeerbeleving in het stadion door andere supporters de kans te bieden om een Wedstrijd te bezoeken, zodat de beschikbare Plaats ten tijde van een Wedstrijd niet onbenut gelaten wordt.

Financiële stromen
FC Groningen draagt zorg voor btw-afdracht en uitkering van de Vergoeding aan de Verkoper. Uitkering vindt plaats binnen tien werkdagen nadat de Wedstrijd is gespeeld waarvoor de Plaats is doorverkocht, op het door de Verkoper bij het aanbieden van de Plaats opgegeven bankrekeningnummer. Hierbij draagt de Verkoper volledige verantwoordelijkheid voor het juist doorgeven aan FC Groningen van de IBAN-gegevens ten behoeve van uitbetaling.

Toegangsbewijs
Bij een geslaagde Verkoop draagt FC Groningen zorg voor het blokkeren van de Plaats van de Verkoper voor de Wedstrijd en het uitgeven van een dagkaart met afwijkende barcode aan de Koper. Deze nieuwe dagkaart, die gepersonaliseerd is, is niet zichtbaar te herleiden naar de Verkoper, wel naar de Koper. Deze nieuwe dagkaart is niet opnieuw te verkopen in de FC Groningen Kaartenmarkt.

Annuleren / opschorten van de Wedstrijd
Indien de Wedstrijd wordt verplaatst naar een andere speeldatum of wanneer deze in zijn geheel wordt geannuleerd, blijft de Verkoop in stand. Zowel Koper als Verkoper worden per e-mail geïnformeerd over de geldende procedures. Voor de Koper geldt dat een aankoop van de Plaats een tijdgebonden product is met betrekking tot vrijetijdsbesteding waarop de wettelijke regeling met betrekking tot het herroepingsrecht niet van toepassing is.

Privacy en beveiliging
Persoonlijke gegevens van Verkoper en Koper worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Op de verwerking van persoonsgegevens is de Privacyverklaring van FC Groningen van toepassing.

Voorbehoud
FC Groningen behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden Kaartenmarkt te wijzigen.