string(40) "CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)"

De kracht van FC Groningen.

Woensdag 08 februari 2017 om 10:30

De Kracht van Voetbal en een Leven lang Voetballen zijn leuzen die door de KNVB zijn geïntroduceerd en bij jong en oud zeer tot de verbeelding spreken. Maar achter deze leuzen schuilt natuurlijk meer en moet het ook de juiste invulling krijgen. FC Groningen wil daaraan via het Amateurconvenant FC Groningen ook een duidelijke bijdrage leveren. Voetbal heeft een sterke positie in onze maatschappij en dat geldt zeer zeker ook voor Noord-Nederland. FC Groningen wil via het Amateurconvenant FC Groningen het algemene voetbalniveau en de voetbalbeleving in haar verzorgingsgebied (Groningen, Drenthe en  Oost-Friesland)  stimuleren en daar waar mogelijk naar een hoger niveau tillen. Vanuit de samenleving is er steeds meer aandacht voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. Voetbalverenigingen (betaald en amateurs) zijn de laatste jaren steeds vaker betrokken bij maatschappelijke projecten en proberen op vele manieren duurzaamheid te stimuleren. Het georganiseerde voetbal wordt mogelijk gemaakt door meer dan 400.000 vrijwilligers, die jaarlijks 126.720.000 uren aan het amateurvoetbal besteden. Voetbal wordt bovendien geleefd en beleefd in alle lagen en klassen van de Nederlandse bevolking.
 
De kracht van voetbal is veelomvattend, maar het is ook in een viertal hoofdthema’s samen te vatten. Deze hoofdthema’s zijn: economie, verbinding, gezondheid en vorming.

Economie
Van de vier thema’s economie, verbinding, gezondheid en vorming is alleen de Kracht van
voetbal op het eerste thema samen te vatten in één getal. De bijdrage van de voetbalsector aan het BBP (bruto binnenlands product) is €2,18 miljard. Dat komt overeen met ca. 0,34% van het totale Nederlandse BBP (€642,8 miljard in 2013). Procentueel lijkt het misschien niet zo veel, maar economisch gezien levert het voetbal veel geld op.

Verbinding
De grootste intrinsieke kracht van voetbal is wellicht de verbinding. Verbinding tussen fans op de tribune, tussen alle Nederlanders tijdens een EK of WK, tussenteamgenoten in de kleedkamer, tussen collega’s op maandagmorgen bij de koffieautomaat en tussen de ouders van de F-jes op de vroege zaterdagmorgen. Voetbal zorgt voor verbinding op allerlei niveaus. Jong en oud, allochtoon en autochtoon, arm en rijk  worden met elkaar verenigd, zowel op het veld, langs de zijlijn, op straat als in de kroeg. In veel steden en dorpen is de voetbalclub ook het belangrijkste zakelijke netwerk.

Gezondheid
Actieve deelname aan voetbal draagt bij aan zowel de fysieke als mentale gezondheid. Door regelmatig te sporten hebben voetballers een verminderde kans op onder andere hart- en vaatziekten, obesitas, diabetes en osteoporose (botontkalking). De arbeidsproductiviteit van mensen die voetballen, of sporten in het algemeen, is hoger dan mensen die niet sporten. Daarnaast is het ziekteverzuim onder mensen die regelmatig sporten lager dan mensen
die weinig tot helemaal niet sporten.

Wetenschappelijke onderzoeken hebben uitgewezen, dat mensen die regelmatig sporten zorgen voor een daling van het ziekteverzuimpercentage van 7% en een stijging van arbeidsproductiviteit met 12,5%. Uit onderzoek blijkt dat één procent punt daling in ziekteverzuim werkgevers jaarlijks 2,6 miljard euro bespaart en dat één procent punt stijging in arbeidsproductiviteit 6 miljard euro bespaart. In totaal zou dit dan dus uitkomen op een besparing van bijna 14 miljard euro. Dit getal slaat op sport in het algemeen. Ervan uitgaande dat 10% van de sporters voetbalt komt de besparing als gevolg van voetbal uit op 1,4 miljard euro. Wanneer dit wordt afgezet tegen de blessurekosten van 45,4 miljoen euro is dit dus een ruimschoots positief saldo.

Vorming
Sporten in het algemeen en voetbal in het bijzonder heeft een vormend effect voor actieve deelnemers. Na de school, is de voetbalvereniging een belangrijke plek waar kinderen zich ontplooien en ontwikkelen. Voetballen leert je omgaan met winst en verlies, met gezag, met verantwoordelijkheid nemen en met samenwerken. Kinderen leren samen te werken in een team, ontwikkelen discipline, leren respectvol om te gaan met teamgenootjes en met scheidsrechters en tegenstanders. Daarnaast is het goed voor de karakterontwikkeling van kinderen.

Conclusies
Al met al kan geconcludeerd, dat voetbal door haar omvang in alle lagen van de samenleving een unieke positie heeft om een geïntegreerde bijdrage te leveren aan de economie alsook aan de verbinding, gezondheid en vorming van voetballiefhebbers. Het saldo van de positieve en negatieve impact op deze vier thema’s is positief. Ook is gebleken dat de economische Kracht van voetbal voornamelijk wordt teweeggebracht door het betaald voetbal, terwijl de Kracht van voetbal op de andere drie thema’s voornamelijk in het amateurvoetbal wordt gegenereerd. Echter, door de intrinsieke waarden van het voetbal kan FC Groningen als platform worden ingezet om maatschappelijke projecten uit te voeren. FC Groningen is al jaren zeer actief in projecten gericht op verbinding, gezondheid en vorming waardoor meer dan 200 convenantpartners en FC Groningen elkaar inspireren om verder te investeren in de maatschappelijke betrokkenheid.  Door krachten te bundelen, verduurzamen we de kracht van voetbal.

FC Groningen wil daarin door middel van het Amateurconvenant FC Groningen en haar partners richting de aangesloten verenigingen een duidelijke rol van betekenis vervullen. Om dit te kunnen verwezenlijken wordt nauw samengewerkt met de KNVB,  de Hanzehogeschool Groningen en met Huis van de Sport Groningen.
De diversiteit van de bij het Amateurconvenant FC Groningen aangesloten verenigingen is zeer groot en dit geldt eveneens voor de problematiek waar de verenigingen mee te maken hebben of mee te maken kunnen krijgen. In de krimpgebieden hebben we hoofdzakelijk te maken met kleine verenigingen, die echter voor de leefbaarheid in het dorp of haar omgeving van groot belang zijn. Daarnaast zien wij in de nieuwe stadswijken, dat de verenigingen qua ledentallen snel groeien maar praktisch geen gelijke trend kunnen houden met de kaderwerving en –behoud. Daarbij zorgen bezuinigingen en decentralisaties bij (lokale) overheden ervoor, dat steeds meer wordt gevraagd van verenigingen op het gebied van zelfwerkzaamheid. Deze bezuinigingen hebben gevolgen voor contributies, minder innovatieve ontwikkelingen en dus meer druk op de vrijwilligers. In 2018 zullen in de provincie Groningen gemeentelijke fusies plaatsvinden. Welke invloed dit op de verenigingen zal hebben is nog niet zeker, maar verenigingen zullen zich er wel bewust van moeten zijn dat dit van invloed kan zijn op het verenigingsleven. Ook op het gebied van duurzaamheid valt er de komende jaren voor de verenigingen nog veel te verdienen. Van belang is het ook, dat jongere leden meer bij de vereniging worden betrokken. Zo zijn er al verenigingen die een jeugdraad hebben ingesteld met als doel, dat de jongere leden hun stem kunnen laten horen en gevraagd of ongevraagd de wensen vanuit de jeugd te ventileren bij het bestuur. 

Samen met de al eerder genoemde samenwerkingspartners zijn voor de provincie Groningen voor de komende drie jaar een aantal strategische doelen gesteld:
1.       Twintig procent van de verenigingen bewuster laten besturen;
2.       Een structuur opzetten welke een positieve invloed heeft voor voetbalverenigingen op het gebied van duurzaamheid;
3.       Een gezamenlijk passend aanbod opzetten, dat geschikt is voetbalverenigingen in de krimpgebieden. Het verder laten groeien van o.a. het meisjes- en vrouwenvoetbal zal daarbij van belang zijn. De invoering van nieuwe speelvormen voor de jeugd kan hierbij van belang zijn. 
In samenwerking met de KNVB stelt het Amateurconvenant FC Groningen zich eveneens ten doel om dit ook voor de provincie Drenthe van toepassing te laten zijn.
 
Deze doelstellingen zullen in het seizoen 2016-2017 de vertaling krijgen in o.a. de volgende activiteiten.
Zoals het opzetten van een bestuurdersopleiding voor jonge bestuurders, procesbegeleiders inzetten bij bewuster besturen van de vereniging, het in kaart brengen van de mogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, inloopavonden organiseren om de lokale behoeften te inventariseren en deze vervolgens weer een vertaling geven. 

Dit alles met als doel om zoveel mogelijk mensen, hetzij op een actieve of passieve manier, met plezier van het voetballen te kunnen laten genieten.

Gerelateerd nieuws.

24 uur geleden

Terugblik op het promotieseizoen: ‘Dit moest van zo ver komen’

3 dagen geleden

De kleuren van… Alex Rump

2 weken geleden

Van Eigen Bodem met Senna Poppinga