string(17) "WP Rocket/Preload"

Algemene voorwaarden Seizoenkaart.

Artikel 1.
De SeizoenClubCard (hierna: “SCC”) heeft een geldigheidsduur van één seizoen, zijnde de periode van 1 juli tot en met 30 juni van het daaropvolgende jaar. Het is ook mogelijk een zogeheten “5-jaarkaart” te kopen, hetgeen een SCC voor de duur van vijf seizoenen inhoudt, en welke het recht geeft om gedurende de op de kaart vermelde seizoenen de in artikel 2 genoemde wedstrijden van FC Groningen te bezoeken. Het hierna gestelde is zowel op de SCC alsook op de 5-jaarkaart van toepassing. Ten behoeve van de leesbaarheid van onderhavige voorwaarden, dient waar “SCC” wordt geschreven tevens de 5-jaarkaart te worden verstaan. Ingeval van bijzondere c.q. aanvullende voorwaarden ten aanzien van de 5-jaarkaart zal dit expliciet worden vermeld. FC Groningen kan een aanvraag voor een SCC om haar moverende redenen weigeren. Tussentijdse beëindiging van de SCC door de houder (de houder van een SCC hierna: “SCC-houder” of “SCC-houders”) is niet mogelijk.

Artikel 2.
De SCC geeft recht op toegang tot alle voor het publiek toegankelijke thuiswedstrijden van het eerste elftal van FC Groningen in het Euroborg-stadion in de reguliere competitie. De SCC is niet geldig voor wedstrijden in de play-offs (play-off voor promotie/degradatie en play-off voor deelneming aan de Europese clubcompetities), in de Europese clubcompetities, in het toernooi om de KNVB Beker en voor vriendschappelijke oefenwedstrijden. De 5-jaarkaart geeft wel recht tot toegang tot wedstrijden in de play-offs, in de Europese clubcompetities, in het toernooi om de KNVB-beker en tot vriendschappelijke wedstrijden. Indien er door FC Groningen een opwaarderingsmogelijkheid wordt aangeboden bij één van de bovengenoemde wedstrijden, zal de SCC wel geldig zijn na opwaarderen.

Artikel 3.
De navolgende voorwaarden en regelingen zijn mede van toepassing:
– de Standaardvoorwaarden van de KNVB, gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 181/2002;
– het Huishoudelijk Reglement FC Groningen / het Euroborg-stadion;
– het Privacy Statement.
Voornoemde voorwaarden en regelingen liggen ter inzage bij de Supportersbalie van FC Groningen, en zijn ook in te zien via: https://www.fcgroningen.nl/algemene-voorwaarden.

Artikel 4.
FC Groningen biedt de houder van een SCC de mogelijkheid om via de website tickets.fcgroningen.nl de betaling van de SCC en eventuele wijzigingen met betrekking tot de SCC door te geven.

Artikel 5.
Op mijn.fcgroningen.nl kan een SCC-houder een account aanmaken met emailadres en wachtwoord. Na inloggen kan iedere SCC-houder:
– zijn/haar persoonsgegevens inzien en wijzigen;
– één of meerdere SCC’s over dragen naar een ander persoon en/of verplaatsen, hetgeen uitsluitend kosteloos mogelijk is in de periode van 1 maart tot en met 31 juli van het dan lopende seizoen in het kader van de verlenging van de SCC voor het daaropvolgende seizoen. Ingeval van een 5-jaarkaart is dit kosteloos mogelijk gedurende de geldigheid van de 5-jaarkaart in de maanden 11-02-2020 tot en met 31 juli in het jaar van uitgifte . FC Groningen behoudt zich het recht voor om de door de SCC-houder gewenste wijzigingen te weigeren;
– één of meerdere SCC’s betalen middels iDEAL, automatische incasso van het verschuldigde bedrag ineens of automatische incasso in termijnen.

Artikel 6.
Communicatie omtrent de SCC wordt naar het in de administratie van FC Groningen bekende post- / e-mailadres verzonden en wordt tevens vermeld op de website van FC Groningen. Het is de verantwoordelijkheid van de SCC-houder om wijzigingen, onjuistheden of onvolledigheden tijdig door te geven via mijn.fcgroningen.nl. De SCC-houder staat in voor de juistheid van de door hem/haar doorgegeven persoons- en adresgegevens.

Artikel 7.
Na het overdragen van een SCC zoals genoemd in artikel 5 ontvangt de nieuwe SCC-houder een bevestiging via email waarna hij/zij een account kan aanmaken om de SCC te betalen.

Artikel 8.
SCC-houders hebben de keuze om via mijn.fcgroningen.nl de betaling van de SCC te voldoen middels een iDEAL-betaling, het afgeven van een éénmalige automatische incasso of een automatische incasso in termijnen. Ingeval van automatische incasso (in termijnen) is FC Groningen (danwel een door FC Groningen gemachtigde derde partij) gemachtigd om de prijs voor de SCC automatisch te incasseren van de opgegeven rekening. Bij een termijnincasso van de betaling van een SCC (voor de goede orde: tevens een 5-jaarkaart) wordt de betaling afgehandeld door Buckaroo, die gemachtigd is om namens FC Groningen automatisch te incasseren van de opgegeven rekening, en gelden er aanvullende voorwaarden (zie artikel 20). SCC-houder dient ingeval van automatische incasso (al dan niet in termijnen) zorg te dragen voor voldoende saldo op de rekening.

Artikel 9.
SCC-houders die in het verleden een doorlopende incasso hebben afgegeven, dienen actief te bevestigen opnieuw akkoord te gaan met incasso bij verlening van de SCC, dan wel de betaling via iDEAL te verrichten.

Artikel 10.
De betaling middels iDEAL dient uiterlijk binnen zeven dagen na aankoop van de SCC door FC Groningen ontvangen te zijn.

Artikel 11.
Indien SCC-houder heeft gekozen voor betaling via automatische incasso (niet zijnde in termijnen maar als bedrag ineens), wordt deze eind mei voorafgaande aan het seizoen waarvoor de SCC wordt aangekocht van de rekening geschreven. Na deze datum is automatische incasso niet mogelijk.

Artikel 12.
Indien FC Groningen het verschuldigde bedrag niet (volledig) heeft ontvangen, is zij gerechtigd de SCC buiten gebruik te stellen c.q. te blokkeren, tengevolge waarvan SCC-houder het recht zoals genoemd in artikel 2 niet meer heeft. Indien er sprake is van een overeengekomen betaling in termijnen is FC Groningen gerechtigd de SCC buiten gebruik te stellen vanaf het moment dat een bepaalde termijn niet (volledig) door haar is ontvangen. Een en ander onverminderd de verplichting van de SCC-houder om alle (resterende) termijnen ingevolge de afgenomen SCC te voldoen. Daarnaast bestaat de verplichting de buitengerechtelijke (incasso)kosten te betalen. Deze worden vastgesteld op 15% van het openstaande (factuur)bedrag, met een minimum van € 40,00 (exclusief BTW).

Artikel 13.
De SCC blijft te allen tijde eigendom van FC Groningen. Als de SCC door vermissing of diefstal niet meer in bezit van SCC-houder is, dan dient dit zo snel mogelijk schriftelijk aan FC Groningen via supporterszaken@fcgroningen.nl te worden doorgegeven. De gestolen/verloren SCC wordt dan geblokkeerd. Als de barcode van de SCC door beschadiging niet meer te lezen is door de ticketwebshop/toegangsautorisatie, kan FC Groningen een nieuwe SCC voor de SCC-houder laten maken. Ook dan wordt de beschadigde SCC geblokkeerd. Na betaling van € 5,00 krijgt de SCC-houder een vervangende SCC toegestuurd. Indien de SCC-houder de SCC op een wedstrijddag is vergeten, kan een vervangende dagkaart worden aangevraagd, waarbij een bedrag ad € 2,50 in rekening wordt gebracht.

Artikel 14.
Het opleggen van een stadionverbod leidt tot blokkade en inname van de SCC die op naam van de betreffende persoon staat of waarmee deze toegang tot de betreffende wedstrijd heeft verkregen. Hetzelfde geldt bij fraude en/of misbruik van de SCC. Bij het opleggen van een stadionverbod of een blokkade van de SCC vindt geen geldelijke restitutie of enige andere vorm van (financiële) compensatie plaats. De rechten ten aanzien van de mogelijkheid tot het doorvoeren van wijzigingen zoals genoemd in artikel 5 zijn alsdan niet meer van toepassing.

Artikel 15.
FC Groningen is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd stadionverbod, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van FC Groningen, zulks ter beoordeling van FC Groningen.

Artikel 16.
Indien een tuchtrechtelijk orgaan van de KNVB aan de club een sanctie oplegt, die tot gevolg heeft dat FC Groningen de SCC-houder geen toegang tot het stadion mag verschaffen, ontstaat er geen recht op restitutie en evenmin op schadevergoeding, schadeloosstelling of enige andere vorm van compensatie. Met voornoemde sanctie wordt gelijkgesteld het door FC Groningen aanvaarden van een door de aanklager van de KNVB gedaan schikkingsvoorstel.

Artikel 17.
Het is verboden om de SCC alsmede toegangskaarten die met behulp van de SCC zijn aangekocht, door te verkopen. Ook het uitlenen van de SCC is niet toegestaan, tenzij dit plaatsvindt aan iemand in de privésfeer. Het uitlenen aan iemand in de privésfeer is slechts toegestaan indien dit van incidentele aard is en dit de veiligheid niet in gevaar brengt. De SCC-houder blijft verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gedrag van degene aan wie de SCC is uitgeleend. Handelen in strijd met dit artikel leidt tot verval van de geldigheid van de toegangskaarten en/of de SCC, zonder dat enig recht op geldelijke restitutie of enige andere vorm van (financiële) compensatie ontstaat.

Artikel 18.
Ingeval de SCC-houder met behulp van zijn/haar SCC toegangskaarten koopt, dan wel toegangskaarten laat kopen en deze toegangskaarten vervolgens aan derden verstrekt, dan wel aan derden laat verstrekken, blijft de SCC-houder verantwoordelijk voor de gedragingen van die derden, die met behulp van de voornoemde toegangskaart het Euroborg-stadion betreedt. Het is SCC-houder expliciet verboden om de op voornoemde wijze verkregen toegangskaarten ter beschikking te stellen c.q. te verkopen aan supporters van de tegenpartij. Handelen in strijd met dit artikel leidt tot verval van de geldigheid van de toegangskaarten en/of de SCC, zonder dat enig recht op geldelijke restitutie of enige andere vorm van (financiële) compensatie ontstaat.

Artikel 19.
Betreding van het Euroborg-stadion is geheel op eigen risico. FC Groningen is niet aansprakelijk voor geleden schade en/of voor het gedrag van andere bezoekers, zowel in het Euroborg-stadion als daarbuiten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van FC Groningen, zulks ter beoordeling van FC Groningen.

Artikel 20.
De navolgende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing ingeval betaling van de SCC via automatische incasso in termijnen, alsmede op de aankoop van een 5-jaarkaart. Ook hier geldt wederom dat voor de leesbaarheid van onderhavige bepalingen, telkens uitsluitend wordt gesproken over “SCC”, maar dat hieronder tevens de 5-jaarkaart dient te worden verstaan, tenzij anders vermeld.
A. Opschortende voorwaarde
De totstandkoming van de koopovereenkomst geschiedt onder opschortende voorwaarde van acceptatie van de koper van de SCC (hierna: “Koper”) door Buckaroo, welke eerstgenoemde bij deze toestemming geeft aan Buckaroo om diens kredietwaardigheid te toetsen. Ingeval van niet-acceptatie kan Koper zich voor toelichting wenden tot Buckaroo.
B. Voorwaarden Buckaroo
De algemene voorwaarden van Buckaroo zijn eveneens van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te raadplegen op http://www.buckaroo.nl/.
C. Betalingen in termijnen
De SCC kan in maximaal vier termijnen via automatische incasso worden voldaan. Indien de koop van de SCC vóór de 15e van de maand heeft plaatsgevonden, zal de eerste termijnbetaling diezelfde maand geïncasseerd worden. Vindt de aankoop op of na de 15e van de maand plaats, dan zal de eerste termijnbetaling in de eerstvolgende maand worden geïncasseerd. Een in termijnen te betalen SCC voor de duur van één seizoen kan uiterlijk tot en met 14 juli het desbetreffende lopende seizoen worden gekocht. Incasso zal geschieden door middel van een eenmalige, bij de totstandkoming van de koopovereenkomst door Koper af te geven, onherroepelijke machtiging om de koopprijs de SCC periodiek van een door Koper op te geven Nederlandse bankrekening te incasseren. De termijnen worden rond de 26e van de betreffende maand van de door Koper opgegeven Nederlandse bankrekening geïncasseerd.
D. Buckaroo
Inning van de in dit artikel bedoelde betalingen is door FC Groningen uitbesteed aan Buckaroo. De machtiging wordt derhalve door Koper aan Buckaroo (namens FC Groningen) verstrekt.
E. bevoegdheid Buckaroo
Namens FC Groningen is Buckaroo gerechtigd de betalingen te incasseren. Namens FC Groningen is Buckaroo belast met het administratief proces van facturering en incasso van de vordering op Koper, voortvloeiende uit diens aankoop van een SCC. Buckaroo zal derhalve de gegevens van Koper verwerken volgens haar algemene voorwaarden en haar privacy statement alsmede conform de vingerende privacy-wetgeving. De gegevens van SCC-houder zullen ingevolge het privacybeleid van Buckaroo uitsluitend door haar gebruikt worden in verband met de uitvoering van de overeenkomst, alsook in verband met de uitvoering van de overeenkomst tussen FC Groningen en Buckaroo aangaande de SCC. 
F. kostenbijdrage
FC Groningen vraagt ter dekking van de kosten van een SCC die in termijnen wordt betaald een kostenbijdrage, welke Koper aan haar dient te voldoen. Deze kostenbijdrage bedraagt € 14,00. Inlichtingen, vragen en of opmerkingen met betrekking tot de kostenbijdrage zal Koper uitsluitend met FC Groningen afhandelen. Buckaroo is op geen enkele wijze partij en of verantwoordelijk voor de betaal afhandeling van deze kostenbijdrage.
G. inlichtingen
Inlichtingen met betrekking tot de aan Koper geleverde SCC (waaronder vragen over het product, de toegang tot het stadion en klachtenafhandeling) worden uitsluitend verstrekt door FC Groningen. Inlichtingen met betrekking tot facturering en incasso worden uitsluitend aan SCC-houder verstrekt door Buckaroo.

Artikel 21.
De koop en verkoop van wedstrijd-/evenementkaarten valt onder de uitzonderingsbepaling ten aanzien van het herroepingsrecht als bedoeld in de wettelijke regeling inzake koop op afstand. De veertien dagen bedenktijd waarbinnen een consument de mogelijkheid heeft de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden, is derhalve niet van toepassing.

Artikel 22.
FC Groningen behoudt zich het recht voor om, zonder opgaaf van redenen, deze voorwaarden en bepalingen eenzijdig te wijzigen.